Regulamin sklepu internetowego

Rozdział 1. Przepisy ogólne

  1. Sklep internetowy Natura – sklepy ekologiczne (zwany dalej Sklepem) działa pod adresem internetowym: http://www.24.sklepynatura.com/ i jest prowadzony przez Teresa Durczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Teresa Durczyńska Natura, przy ul. Zamenhofa 1/1, 31-025 Kraków - wpisaną do rejestru przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi – Centralnej Ewidencji i Informacji
    o Działalności Gospodarczej - prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki; posiadającą numer REGON 122769720 oraz numer NIP 677-131-57-56.
  1. Kontakt w sprawie zamówień możliwy jest przy użyciu adresu e-mail: 24.sklepynatura@gmail.com lub  pod numerem telefonu +48 508264539 lub (12) 4114868.

Rozdział 2. Realizacja zamówienia

  1. Zamówienia są przyjmowane przy użyciu formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Kupujący zobowiązany jest przy tym podać dane niezbędne do realizacji zamówienia i nadania przesyłki. 
  1. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia
    i zawarcie umowy przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na trwałym nośniku informacji (format pdf) niniejszy Regulamin oraz wzór pouczenia
    o  odstąpieniu od umowy wraz z wzorem odstąpienia od umowy.
     
  1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
    1. płatność pobierana przez kuriera;
    2. przelew bankowy tradycyjny;
    3. przelew bankowy transferowany oraz e-przelew – płatność on-line za pośrednictwem serwisu Dotpay (Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, http://www.dotpay.pl/);
    4. płatność kartą płatniczą lub kartą kredytową - płatność on-line za pośrednictwem serwisu Dotpay (Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, http://www.dotpay.pl/).

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

  1. Realizacja zamówienia następuje:
    1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze przez kuriera – po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;
    2. w przypadku zamówień płatnych przelewem lub przy użyciu serwisu Dotpay – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.

Dane do przelewu:

Teresa Durczyńska Natura

Ul. Zamenhofa 1/1, 31-025 Kraków

Bank: ING Bank Śląski,

Nr konta: 12 1050 1445 1000 0092 4157 3949

 

  1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówione towary w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia (nie dotyczy wyboru płatności przy odbiorze). Sklep anuluje złożone zamówienie, po wcześniejszym wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego 3-dniowego terminu do zapłaty, o czym Kupujący zostanie poinformowany, poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na wskazany przez niego adres. Brak zapłaty w opisanych wyżej terminach spowoduje, że realizacja zamówienia nie nastąpi. 
  1. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i wedle swojego wyboru może podjąć decyzje
    o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Zmienione w ten sposób zamówienie zostanie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej Sklepu i przyjęte do realizacji po potwierdzeniu mailowym przez Kupującego.
  1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Towary w dziale "promocje" z zaznaczonym powodem obniżonej ceny w opisie produktu (np. wada produkcyjna) podlegają reklamacji na zasadach ogólnych z wyłączeniem reklamacji dotyczących wyszczególnionej wady.  
  1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu, bądź zrezygnować z niego
    w całości - do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt mailowy ze Sklepem pod adresem: 24.sklepynatura@gmail.com lub kontakt telefoniczny ze Sklepem pod numerem telefonu +48 508264539 lub (12) 4114868. Po realizacji wysyłki Kupującemu w tym zakresie służą uprawnienia z zakresu ochrony praw konsumenckich, wskazanych w dalszej części niniejszego Regulaminu.
  1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
  1. Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przy pomocy firmy kurierskiej. Koszty dostawy są doliczane do całości zamówienia i przedstawianew osobnej pozycji.  Kupujący w przypadku osobistego odbioru towaru (przyul. Zamenhofa 1/1, 31-025 Kraków), po uprzednim kontakcie – mailowym (24.sklepynatura@gmail.com) lub telefonicznym (+48 508264539 lub (12) 4114868) nie pokrywa kosztów dostawy towaru.  W przypadku zamówienia o wartości:
    1. poniżej 250 zł - koszty dostawy pokrywa Kupujący;
    2. od 50 zł, za towar o łącznej masie do 30 kg - koszt dostawy pokrywa Sklep (jednakże, w przypadku płatności przy odbiorze – tzw. płatność „za pobraniem”, Kupujący jest obciążony opłatą w wysokości 5 zł)
    3. od 250 zł, za towar o łącznej masie przekraczającej 30 kg – połowę kosztu dostawy pokrywa Kupujący; natomiast, połowę kosztu dostawy pokrywa Sklep.
  1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych, od momentu złożenia zamówienia lub zaksięgowania płatności. Sklep zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad.
  1. Ulotki bądź katalogi załączone do przesyłek nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów oraz nie odzwierciedlają stanów magazynowych Sklepu. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep upoważniony jest przesłać Kupującemu, który wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety
    w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnien

 

Rozdział 3. Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący, który jest Konsumentem może zrezygnować z towaru nabytego w Sklepie (odstąpić od zawartej umowy sprzedaży) bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (wydania towaru). W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien poinformować Sklep o swoje decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przez wysłanie pisma pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może też skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym (chyba że, zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). 
  1. Zwracany towar należy odsyłać pod adres sklepu: Teresa Durczyńska Natura, ul. Zamenhofa 1/1, 31-025 Kraków. Konsument proszony jest o dołączenie dowodu zakupu do odsyłanego towaru.
  1. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sklep zwraca wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy
    (w przypadku, gdy pokrywał je Konsument tj. przy zamówieniach poniżej
    250 złotych; przy uiszczeniu opłaty za tzw. „płatność za pobraniem”; a także,
    w przypadku zamówienia od 250 zł, za towar o łącznej masie przekraczającej
    30 kg
    ). Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu. Jeżeli jednak w terminie tym towar nie został zwrócony lub Konsument nie dostarczył dowodu odesłania, Sklep może do tego czasu  wstrzymać się ze zwrotem płatności.
  1. Sklep dokonana zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument zobowiązany jest zwrócić towar przez odesłanie na adres Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.
  1. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do spożycia, a także towarów dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie mogą być zwrócone ze względu na ochronę zdrowia
    lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Rozdział 4. Rękojmia za wady towaru

  1. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady towaru.
  1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona
    lub naprawiana przez Sklep bądź Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  1. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności
    z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj
    i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
  1. Kupujący nie  może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  1. Kupujący, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep zobowiązany jest wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  1. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej
    w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
  1. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
  1. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu dwóch lat od wydania rzeczy.
  1. W terminach określonych w ust. 7 powyżej Kupujący może złożyć oświadczenie
    o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy
    lub usunięcia wady.
  1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi (np. ze względu, iż zakupiony towar ma wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem), jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć reklamowany produkt wraz z opisem reklamowanej wady (można korzystać z formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu) oraz dowodem zakupu na adres Sklepu: Teresa Durczyńska Natura, ul. Zamenhofa 1/1, 31-025 Kraków. Kupujący proszony jest o wcześniejsze powiadomienie o powyższym biura Sklepu (wysłanie wiadomości mailowej na adres 24.sklepynatura@gmail.com lub kontakt pod numerem telefonu +48 508264539 lub (12) 4114868.
  1. Sklep prosi, aby Kupujący sprawdził - w obecności doręczającego przesyłkę kuriera - czy towar nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu. W przypadku, gdy doręczany towar (jakikolwiek jego składnik) jest uszkodzony – uprasza się, aby nie przyjmować zamówienia i w obecności kuriera sporządzić protokół rozbieżności oraz skontaktować się ze Sklepem (wysłanie wiadomości mailowej na adres 24.sklepynatura@gmail.com lub kontakt pod numerem telefonu
    +48 508264539 lub (12) 4114868). Jeżeli Kupujący przyjął przesyłką, która uległa uszkodzeniu w trakcie transportu i nie sprawdził jej stanu w obecności kuriera – może niezwłocznie poinformować Sklep, że przesyłka jest uszkodzona, po czym – Sklep skontaktuje się z doręczycielem, a celu jego stawienia się u Kupującego
    i sporządzenia protokołu rozbieżności. Zastosowanie się do wskazanych wyżej zaleceń nie stanowi warunku przyjęcia reklamacji ani tez jej pozytywnego rozpatrzenia.
  1. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru ponosi Sklep.
  1. Kupujący proszony jest o odsyłanie reklamowanego produktu na adres Sklepu - zgodnie z ust. 10 niniejszego Rozdziału - najtańszym zwykłym sposobem dostarczania przesyłek (przykładowo: Poczta Polska).
  1. Towar reklamowany powinien być czysty i odpowiadać warunkom higienicznym.
    W przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
  1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Rozdział 5. Przepisy końcowe.

  1. Strony umowy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak np. alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), określone m. in w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) – w drodze mediacji, arbitrażu bądź
    w postępowaniu przed sądem polubownym, a w przyszłości (od 9 stycznia 2016 r.) również z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, zgodnie
    z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia
    21 maja 2013 r.
  1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  1. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Natura – sklepy ekologiczne (http://www.24.sklepynatura.com/) należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Teresa Durczyńska prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Teresa Durczyńska Natura.
  1. Sklep nie pobiera żadnych opłat za komunikację ze Sklepem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu, przy spełnieniu, których Sklep zapewnia Kupującemu poprawność działania serwisu są następujące: przeglądarka IE wersja 7 lub nowsza, przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsza, przeglądarka Opera wersja 9 lub nowsza, przeglądarka Chrome wersja 10 lub nowsza oraz przeglądarka Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
  1. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 01.08.2017

 

Załączniki do Regulaminu:

  1. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. Wzór odstąpienia od umowy.

REGULAMIN PROGRAMU KARTY STAŁEGO KLIENTA

1. KARTA STAŁEGO KLIENTA (dalej także KARTA) jest własnością NATURA Sklepy Ekologiczne i upoważnia do zakupów w sieci sklepów NATURA w Krakowie oraz w sklepie internetowym 24.sklepynatura.com z rabatem uzależnionym od liczby punktów zgromadzonych na KARCIE. Rabat zwiększa się wraz z rosnącą wartością zakupów, przy czym ilość każdorazowo dodawanych do KARTY punktów jest uzależniona od wartości zakupu i zaokrąglana w dół do pełnych złotych. W zależności od nagromadzonych na KARCIE punktów rabat wynosi odpowiednio:


0zł – 2500zł – 3%; 2.501zł – 12.000zł – 5%; 12.001zł – 25.000zł – 7%; powyżej 25.001zł – 10%


2. Rabatu nie można wymienić na gotówkę. Rabaty z dwóch lub więcej KART nie sumują się. Rabaty wynikające z KARTY nie dotyczą towarów już przecenionych lub objętych inną promocją.


3. W celu naliczenia rabatu należy okazać kasjerowi KARTĘ przed dokonaniem wyboru formy płatności za zakupy. Aktualizacja punktów na KARCIE następuje najpóźniej kolejnego dnia roboczego. Przy zakupach w sklepie internetowym, należy zapisać numer karty w specjalnie przygotowanym polu na indywidualnym profilu klienta.


4. KARTA STAŁEGO KLIENTA w sieci sklepów NATURA jest kartą bezterminową. Na KARCIE widnieje wyłącznie numer jednoznacznie identyfikujący tę KARTĘ przypisaną do osoby, na którą została wydana i której dane są zapisane w systemie. Za zgodą osoby, na którą KARTA została wydana może być ona używana przez inne osoby.


5. KARTA uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej identyfikację, nie będzie honorowana. W razie zniszczenia lub zagubienia KARTA nie podlega wymianie, a punkty zgromadzone na KARCIE nie będą przenoszone na nową KARTĘ.


6. Do Programu KARTY STAŁEGO KLIENTA może dołączyć każdy Klient, który dokonał w sieci sklepów NATURA

a) jednorazowych zakupów na kwotę 100 zł,

b) w okresie 30 kolejnych dni zakupów na łączną kwotę 250 zł, a następnie wypełnił w sposób kompletny i czytelny formularz zgłoszeniowy dostępny w sklepach NATURA oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie KARTY STAŁEGO KLIENTA, jak też zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin. Na nowo wydanej karcie stan konta wynosi początkowo 0 zł.


7. Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Klienta jest równoznaczne z usunięciem Klienta z Programu.


8. Sklepy NATURA zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie KARTY STAŁEGO KLIENTA. Sklepy NATURA zastrzegają sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. W takim wypadku Sklepy NATURA zobowiązują się do umieszczenia odpowiedniej informacji we wszystkich punktach sprzedaży i na stronie internetowej www.facebook.com/sklepynaturakrakow

9. W związku z reformą systemu ochrony danych osobowych i wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż przechowujemy Państwa dane osobowe, które będą przetwarzane w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym do celów marketingowych oraz przesyłanych ofert. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy. Jednocześnie chcemy poinformować Państwa o Waszych prawach, które będą przysługiwały Wam w związku z nowymi przepisami:

a) Administratorem Państwa danych jest firma Dobrosława Polska Sklep Natura, ul. Krupnicza 21, 31-123 Kraków, NIP 677-226-86-68, REGON 122 746 073

b) W celu uzyskania informacji na temat przechowywania i przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt poprzez e-mail: krupnicza21@sklepynatura.com lub krakowska26@sklepynatura.com

c) Dane jakie przechowujemy: Imię i nazwisko, Adresy e-mail, Dostarczone przez Państwa fakultatywnie numery telefonów oraz adresy zamieszkania,

d) Powyższe dane przechowujemy by umożliwić Państwu świadczenie naszych usług. Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Państwa dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:

I. Naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

II. Podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. operatorom płatności, podmiotom realizującym na rzecz Administratora usługi prawne, usługi rachunkowo-księgowe, usługi informatyczne, w tym również hostingowe lub firmom spedycyjno-kurierskim świadczącym nam usługi transportowe. W szczególności podmiotami przetwarzającymi są firmy wchodzące w skład rodzinnej sieci Sklepów Natura w Krakowie: Natura Jagoda Ratajczak, ul. Grunwaldzka 10/7, 31-526 Kraków, NIP 677-23-43-565 oraz Natura Teresa Durczyńska ul. Zamenhofa 1, 31-025 Kraków, NIP 677-131-57-56.

e) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania programu Karty Stałego Klienta, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania w/w programu.

f) Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Państwa danych osobowych. Jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznają państwo, iż przetwarzanie zachowanych przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO.

g) Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

h) Podanie danych osobowych jest wymagane w celu wejścia do programu Karty Stałego Klienta, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora może być brak możliwości skorzystania z programu Karty Stałego Klienta.