Polityka prywatności sklepu internetowego


Rozdział 1. Przepisy ogólne

1. Administratorem danych osobowych i operatorem serwisu (sklepu internetowego): https://www.24.sklepynatura.com/ jest Teresa Durczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Teresa Durczyńska Natura, przy ul. Zamenhofa 1/1, 31-025 Kraków - wpisaną do rejestru przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarczej, posiadającą numer REGON 122769720 oraz numer NIP 677-131-57-56. Kontakt możliwy jest przy użyciu adresu e-mail: 24.sklepynatura@gmail.com lub pod numerem telefonu +48 508264539 lub (12) 4114868.

2. Dane osobowe korzystających z serwisu Użytkowników (np. Kupujących, Konsumentów) są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane te dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem; 
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób których dotyczą, nie dłużej niż to jest niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.

4. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich działaniach poprzez: dobrowolne wprowadzenie przez Użytkowników informacji w formularzach przez Użytkownika i zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

5. Serwis pozyskuje i gromadzi następujące dane Użytkowników:

a. imię i nazwisko;
b. adres e-mail;
c. hasło do konta w serwisie;
d. parametry połączenia internetowego (czas połączenia, adres IP);
e. data urodzenia (opcjonalnie).

6. W przypadku dokonania zakupów w serwisie, pozyskuje i gromadzi on następujące dane Użytkowników, które są wykorzystywane jedynie do wysyłki zamówionych towarów:

a. adres zamieszkania;
b. kod pocztowy i miejscowość;
c. kraj;
d. numer telefonu.

7. Udostępnienie danych wskazanych w punkcie 5 i 6 jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w serwisie.

8. W przypadku wskazania przez Użytkownika jako sposobu dostawy rzeczy (towaru) przesyłką kurierską – administrator może udostępnić zebrane dane Użytkownika przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora. W przypadku wskazania przez Użytkownika sposobu płatności elektronicznej – administrator może udostępnić zebrane dane wybranemu podmiotowi obsługującemu te płatności.

9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Rozdział 2. Informacje o plikach cookies (tzw. „ciasteczka”)

1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”).

2. Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i przechowywane są w urządzeniu końcowych Użytkownika serwisu, przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika a tym samym na ich podstawie nie można ustalić jego tożsamości. Pliki te nie są szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.

3. W trakcie korzystania przez Użytkownika ze Sklepu serwer i oprogramowanie może korzystać z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Sklepu lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Są one również wykorzystywane m.in. do automatycznego rozpoznawania danego Użytkownika przez serwer, aby ułatwić korzystanie ze sklepu, poprzez brak konieczności logowania się oraz do konfiguracji i zapewnienia bezpieczeństwa serwisu.

4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania Użytkowników z serwisu w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu (w szczególności – umożliwienie rozpoznania urządzenia Użytkownika serwisu i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb);
b. tworzenia statystyk, umożliwiających stwierdzenie, w jaki sposób Użytkownik serwisu korzysta ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszenia ich struktury i zawartości;
c. utrzymania sesji Użytkownika serwisu po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie będzie zobligowany do ponownego wpisania loginu i hasła na każdej podstronie internetowej serwisu;
d. zapamiętania stanu sesji Użytkownika – koszyka zamówienia – w przypadku zamknięcia przeglądarki stron internetowych.

5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku w sposób domyślny akceptuje zapisywanie plików cookies. Istnieje możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej tj. można częściowo lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu Użytkownika. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej serwisu bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.
Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.


Rozdział 3. Podstawa przetwarzania danych

1. Każdorazowo cel oraz zakres danych przetwarzanych przez administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika serwisu.

2. Podanie przez Użytkownika danych - niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej – o których mowa w rozdziale 1, punkcie 5 i 6 - jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tychże umów.

3. Podstawą przetwarzania danych Użytkownika (o których mowa w rozdziale 1 punkcie 5 i 6) jest konieczność realizacji umowy, której jest on stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, to dane wskazane w zdaniu powyżej mogą być przetwarzane w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych, ankiet po transakcyjnych oraz informacji handlowych.


Rozdział 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w tym rozdziale – można kontaktować się z administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną (w formie mailowej) na adres administratora wskazany w rozdziale 1,
punkcie 1.


Rozdział 5. Postanowienia końcowe

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, stąd administrator nie odpowiada - ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Stąd, administrator namawia by po przejściu na wspomniane strony internetowe, zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą, ponieważ niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie serwisu https://www.24.sklepynatura.com/.