o nas 9O Nas

Je­ste­śmy ro­dzin­ną firmą ist­nie­ją­cą na Ma­ło­pol­skim rynku od ponad dwu­dzie­stu lat.

Hi­sto­ria na­szych skle­pów roz­po­czy­na się w roku 1993, kiedy to nasz Tata przej­mu­je sklep przy ulicy Ze­men­ho­fa 1. Nowy wła­ści­ciel zmu­szo­ny do spro­wa­dza­nia pro­duk­tów bez­glu­te­no­wych zza gra­ni­cy dla swo­jej cho­rej córki stop­nio­wo prze­kształ­ca go, ofe­ru­jąc coraz bo­gat­szy asortyment pro­duk­tów nie­za­wie­ra­ją­cych glu­te­nu, su­ple­men­tów diety, oraz sze­ro­ko rozumianej zdro­wej żyw­no­ści. Tak oto po­wsta­je pierw­szy w Kra­ko­wie sklep eko­lo­gicz­ny.

o nas 8

W od­po­wie­dzi na ro­sną­ce za­in­te­re­so­wa­nie ofe­ro­wa­nym asor­ty­men­tem w ko­lej­nych la­tach rodzą się trzy nowe skle­py sta­cjo­nar­ne pro­wa­dzo­ne przez dzie­ci wła­ści­cie­la. Obec­nie w naszych wszyst­kich skle­pach za­trud­nia­my łącz­nie pra­wie dwa­dzie­ścia osób, ofe­ru­jąc bogaty asor­ty­ment pro­duk­tów ekolo­gicz­nych i tra­dy­cyj­nych. W ofer­cie po­sia­da­my żyw­ność eko­lo­gicz­ną, w tym eko­lo­gicz­ne owoce i warzy­wa, pro­duk­ty bez­glu­tenowe i ni­sko­biał­ko­we, żyw­ność dla dia­be­ty­ków, zioła i przy­pra­wy, suplemen­ty diety oraz eko­lo­gicz­ne ko­sme­ty­ki i środ­ki czy­sto­ści jak też cie­ka­wą li­te­ra­tu­rę.

W ostat­nim cza­sie roz­sze­rzy­li­śmy nasze usłu­gi ofe­ru­jąc do­sta­wy bez­po­śred­nie do na­szych Klien­tów.